Image Coming Soon
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
รูปก่อนหน้านี้ รูปถัดไป

เครื่องสีข้าว รุ่น 3 หัวสี 2 ตะแกรงกลม (สีข้าวขาว ข้าวกล้อง และคัดแยกข้าว)

ทำงาน 3 ระบบในเครื่องเดียวกัน คือ 

1. ระบบสีข้าวขาวรวม  2. สีข้าวกล้อง สีข้าวไรเบอร์รี่ 

3. สีข้าวคัดแยกเปอร์เซ็นต์ข้าวที่1 ข้าวที่2 

 

Property Location

Loading...